Samarbeid og medvirkning

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med foreldre/foresatte. Et godt samarbeid er basert på gjensidig åpenhet og tillit. Dette innebærer at foreldre/foresatte trygt kan ta opp alle forhold de er opptatte av med oss i barnehagen, selv om dette skulle innebære kritikk.  Vi er opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring, så innspill og tilbakemeldinger er viktige for oss.

Vi prøver at alle barn blir møtt av en voksen når de kommer i barnehagen. Hvis de voksne ikke er i garderoben ønsker vi at dere kommer inn med barna på avdelingen. Kontakten vi har i hente- og bringesituasjoinen, med utveksling av beskjeder og informasjon, er med på å bidra til et godt foreldresamarbeid.

Som et ledd i samarbeid med barnas hjem har vi:

  • Brukerundersøkelse en gang i året. Resultatet av denne blir brukt til å jobbe med utvikling og forbedring av den jobben vi gjør
  • Månedsbrev, periodeplaner og ukeplaner. Her kommer det fram hva vi skal gjøre og oppsummering av hva vi har gjort. Dissse sendes foreldre på mail og henges opp på avdelingene
  • Foreldresamtaler. Det avholdes foreldresamtaler for enkeltbarn 1-2 ganger i året. Samtalen på høsten er obligatorisk, og så gis det tilbud om en samtale på våren. For de barna som skal begynne på skolen er også vårsamtalen obligatorisk, dette er en samtale der overgangen barnehage – skole er tema. Ellers er det åpent for at både foreldre og personalet kan be om ekstra samtaler ved behov.
  • Foreldremøte på høsten og evt på våren ved behov. SU kan arrangere temamøter for foreldrene. I forbindelse med forelfremøte avholdes også foreldreråd der representanter for SU blir valgt. Hver avdeling har foreldrekontakter som velges på foreldremøtet
  • Sosiale arrangementer. Vi inviterer til foreldrekaffe i forbindelse med FN-dagen, påskefrokost før stille uke og sommerfest med grilling i barnehagen.

Våre forventninger til foreldre/foresatte

- At barnehagens åpningstid blir overholdt

- At dere møter oss ved henting/bringing og sier hei evt hadet

- At barnehagen får beskjed før 09.30 dersom barnet ikke kommer i barnehagen eller kommer seint

- At planer og informasjoner, som blir hengt opp og sendt på mail, blir lest

- At barnet har riktige og funksjonelle klær i forhold tril vær og årstid

- At barnehagen får beskjed dersom noen andre skal hente barnet

- At det tas kontakt med personalet på avdelingen, daglig leder eller SU dersom det er noe man ikke er fornøyde med

- At personalet blir informert om begivenheter og opplevelser som kan ha betydning for barnet